IMàN2007 & TCD2007

IMAN2007 - TCD
Dat QueroMedia sterk aan de weg timmert, is al lang geen geheim meer. Het is daarom erg belangrijk om onze visibiliteit te verhogen en potentiële klanten te overtuigen van onze sterkte. Internationale vakbeurzen rond online marketing zijn daarvoor een uitgelezen kans. Laatst waren er nog de Search Engine Strategies in New York. En wat wil het toeval? Deze week zijn er op hetzelfde moment twee belangrijke evenementen, IMàN2007 in Madrid en TCD in Utrecht.

Al voor de 27ste keer wordt in Madrid de IMàN2007 vakbeurs georganiseerd, dé beurs der beurzen in Spanje. De organisatoren zeggen het zelf heel treffend: “Si no està¡s, no existes”. Met de recente opening van ons Madrileens kantoor, konden we natuurlijk niet afwezig blijven. QueroMedia wordt in het zonnige (not ;-) ) Spanje vertegenwoordigd door onze collega’s Maria, Birgit en Geert. De beurs duurt in totaal drie dagen: 24-25 & 26 april.

Teglijkertijd vindt in de Jaarbeurs te Utrecht TCD plaats, een vakbeurs over alles wat met online marketing te maken heeft. “Klanten vinden, klanten binden” is hun motto. Onze Nederlandse collega’s Rob en Mike houden daar de Quero-eer hoog, vakkundig bijgestaan door Ivan, Hans en Tom. Zij maken na sluitingtijd ongetwijfeld minstens even veel plezier als tijdens de dag.

En wij? Wij blijven achter in het veel te warme België (30°!), met een droge keel en de zon die in onze ogen schijnt. Soms is het toch echt niet eerlijk ;-)

Update: Ik krijg net een aantal foto’s uit Nederland in mijn box. Thanks, Rob!

QueroMedia

QueroMedia

Update: En nog eentje uit Madrid IMàN 2007. Thanks, Marà­a!

IMàN2007

Leave A Comment
    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *